Historie Camping

Het Wieskamp heeft een lange geschiedenis

Op 1 januari 2022 neemt de familie van Dam afscheid en zal Het Wieskamp onderdeel worden van Capfun campings.

Winterswijk heeft een rijke historie. Het dorp is al meer dan 1000 jaar oud. In historische documenten wordt Winterswijk aangeduid met onder andere de volgende namen: Winethereswick, Winriswic, Winterswich, Wennerswiche, Winrichwich, Wynreswick, Wentersick, Wenterswick en Wenterwic.

Een begrensd en omheind gebied werd wik genoemd. Wik-ken kwamen in heel Noordwest-Europa voor en zijn in veel plaatsnamen terug te vinden. Een wik is meer speciaal het gebied (koningsgoed), waar een bijzonder recht van een heer, met name hofrecht, gold. Inderdaad is er in bronnen ook sprake van een Hof van Winterswijk: Hof zu Winreswich(1332), curatim zu Winrichwich (1343), Hof zu Wynreswick (1437). (bron: Wikipedia)

Hier ligt ook de oorsprong van het prachtige Winterswijkse buitengebied. Grootgrondbezitters stelden in Winterswijk zogenaamde Scholten aan. Het saksische begrip 'scholte' is verwant aan het Nederlandse 'schout'; een bestuursfunctionaris die onder andere belast was met de lokale rechtspraak en het handhaven van de orde. De scholten zorgden er ook voor dat de belasting voor de landheer binnen kwam. In ruil daarvoor kregen zij een deel van de opbrengst. De scholtenboeren hadden als rentmeester ook de zorg voor het bosbezit dat grotendeels bestond uit eiken en beuken. Ze hadden de plicht de bossen te onderhouden en toezicht te houden op het gebruik. Scholten regelden ook de herendiensten en zij waren verplicht 'man en paard' te leveren in tijd van oorlog.

Doordat na de middeleeuwen adel en geestelijkheid veel van hun macht verloren, werd de scholte steeds vaker eigenaar van de door hem bestuurde hofstede. Hierdoor namen aanzien en gezag nog toe. Binnen de marken behartigden deze herenboeren als grootgrondbezitters de belangen van hun gehele buurtschap van pachters. Bij de markenverdeling, rond 1850, kregen de scholten grote stukken van de woeste gronden toebedeeld die ze met gebruikmaking van de nieuwste technieken op landbouw gebied ontgonnen.  (bron: Wikipedia)

Tot op de dag van vandaag is de invloed van deze Scholten zichtbaar in het landschap. Om die reden is Winterswijk eerst tot Waardevol Cultuur Landschap uitgeroepen en later tot Nationaal Landschap. Als u rondfietst, kunt u de vele Scholteboerderijen zien. De meesten nog altijd in familiebezit, sommigen inmiddels omgebouwd tot woning of restaurant.

Het landschap dat de scholten hebben achtergelaten wordt getypeerd door kronkelende beken, houtwallen en bossen. Door overheidsingrijpen kwam begin twintigste eeuw ook de ontginning van tot dan toe weinig bruikbare gronden goed op gang. Hierbij ontstonden overal relatief grootschalige landbouwpercelen. Doordat de scholtenboeren traditioneel waren ingesteld, is door hun terughoudendheid het historisch landschap rond Winterswijk deels behouden. (bron: Wikipedia)

Het Scholtenpad is een naar de scholten genoemd streekpad met in totaal 105 kilometer vaak onverhard wandelpad met als middelpunt Winterswijk. (bron: Wikipedia)

Ook het gebied waarop onze camping in Winterswijk ligt, wordt al vroeg in de geschiedenis genoemd. In 1619 kreeg het gebied waarop onze camping ligt in een officiële akte haar naam: Wijskamp, wat in het dialect al gauw Wieskamp werd.

Acte Henxel

De tekst in de officiële akte is :

19 Novembris 1619* - Stadtholder Andries Boesen, Cornoten Dierick Clomper, Otto Volmer, Herman Poelhuiss.

Erschenen Herman van Basten Wijchmoet Huijsinck eheluide, die bekanden voer sich und oeren erven, voer eene walbetaelte Somme geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft thoe hebben, Thonijss toe Kortschate Jenneken eheluijde und oeren erven, Twie stucken Bowlandes, dat eene den Reeblick genant, mit eener sijdt langs den Wech, mitter ander sijdt an Henrick Wevers gront gelegen, mit eenen ende Suijtwardt ant Wijskamp Bree, mitten anderen ende ande Beke schietende.

Dat ander stucke den Bomert genant, mit eene sijdt an Wijskamps grondt, mitter ander sijdt oick an Henrick Wevers grondt gelegen, mit eenen ende oick anWijskamp landt, mitten anderen endeande vprschreven Beke schietende, beijde inden Kerspell Wenterswick buerschap Hengssell *Fol 59 *- gelegen, mit derselven toebehoer und gerechticheit, voer doerschlechtich kummerfrij und schatfrij. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder Inrede und argelist.

Bron: *RA Bredevoort Inv Nr. 392 - 1619, f.58v,59 (Gelders Archief, zowel tekst als foto)

Uit deze acte blijkt dat het Erf en goed Wijskamp in Henxel ooit eigendom was van de Graaf van Limburg en Bronckhorst en daarnaast verplichtingen had ten opzichte van de Huizen Ahaus en Bredevoort. (met dank aan Henk Ruessink)

In de jaren zestig van de vorige eeuw is het terrein tussen de Ratumse beek en de Willinkbeek langzaam maar zeker verworden tot camping. Na verschillende eigenaren gekend te hebben, kwam Het Wieskamp in 1990 in het bezit van de familie van Dam en werd het in 2003 door de huidige generatie overgenomen.